Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 – 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής

Ακολουθεί ανακοίνωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) για τους ωφελούμενους του του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 – 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής».

“Σχετικά με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29 – 64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής», όπως εξάλλου και για άλλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όσοι ωφελούμενοι των οποίων το όνομα έχει αναρτηθεί στο Μητρώο ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση σας και προς αποφυγή τυχόν παραπληροφόρησης, διευκρινίζεται ότι, η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν απαγορεύει σε κανέναν και καμία άνεργο/η να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που θα εξασφαλίζει καλύτερες πιθανότητες να ξαναβρεί εργασία.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 56, του Ν.4430/2016, όποιος πληροί τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

  1. είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή του στο ως άνω πρόγραμμα,
  2. δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος στον Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και
  3. έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,

δεν διαγράφεται από τα Μητρώα και ο χρόνος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης προσμετράται ως χρόνος ανεργίας.

Εάν κάποιος δεν πληροί τις ως άνω τρεις προϋποθέσεις, αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον υφίσταται η ιδιότητα του ανέργου κατά την έναρξη του προγράμματος αυτού.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι τώρα οι άνεργοι που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις.”.

Την παραπάνω ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης:
https://www.voucher.gov.gr/

και ειδικότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://voucher.gov.gr/upload/project_25/unempl_notice_29_64.pdf