Δύο Νέες Προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 251 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Εκδόθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) οι προκηρύξεις 1Κ/2018 και 2Κ/2018 που αφορούν στην πλήρωση συνολικά 251 θέσεων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και στην Α.Ε.Π.Π. αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη 1Κ/2018 (ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Η προκήρυξη 2Κ/2018 (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  • για την 1Κ/2018 από 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη, έως και τις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
  • για την 2Κ/2018 από 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, έως και τις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΑΣΕΠ 213 1319100 και στο κέντρο μας Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε., στην Κ. Καρτάλη 150 (τηλ. επικοινωνίας: 2421 213737 και 2421 3777).