Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρόσληψη Ανέργων Ηλικίας 30-49 Ετών και Ωφελούμενων του Προγράμματος Voucher 29-64

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» που αφορά στην επιδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
α) άνεργοι, ηλικίας 30-49, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας 30-49, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών,
γ) εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ημέρας, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και
δ) άνεργοι, ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ημέρας, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των τεσσάρων κατηγοριών οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Voucher 29-64 πρέπει, επιπλέον, να προσκομίσουν στον εργασιακό σύμβουλο βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος (θεωρία και πρακτική), υπογεγραμμένη από τον Δικαιούχο του Προγράμματος.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (υφιστάμενο και επιχορηγούμενο) για τρεις (3) ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση). Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από την ανωτέρω διάταξη.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των:
α) 15 € ανά ημέρα απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα, για την πρόσληψη ανέργων της α’ κατηγορίας,
β) 18 € ανά ημέρα απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα, για την πρόσληψη ανέργων της β’ κατηγορίας,
γ) 22 € ανά ημέρα απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα, για την πρόσληψη ανέργων της γ’ κατηγορίας,
δ) 15 € ανά ημέρα απασχόλησης και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα,για την πρόσληψη ανέργων της δ’ κατηγορίας.

Η πρόσληψη του ατόμου θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στην επιχείρηση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, ενώ για την καταβολή της ενίσχυσης, η επιχείρηση οφείλει εντός ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης να υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρμόδια ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της οφείλει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

Επιπλέον, οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από τις 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. μέχρι την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή επικοινωνήστε με το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Εφόδια Καριέρας Ι.Κ.Ε.», στην Κ. Καρτάλη 150 (4ος όροφος) και στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777.