Προκήρυξη 3Κ/2018: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζονται:

  • για την κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ από 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, έως και την πάροδο της 10ης Απριλίου 2018, ημέρας Τρίτης.
  • για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ από 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως και την πάροδο της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα:

  • τα αποτελέσματα των κατηγοριών ΤΕ/ΠΕ εδώ
  • τα αποτελέσματα της κατηγορίας ΔΕ εδώ
  • τα αποτελέσματα της κατηγορίας ΥΕ εδώ

ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2421 213737 και 2421 213777.